Bild: Poticanje u dječjem vrtiću

Poticanje u dječjem vrtiću

oticanje jezika kao opći princip

Poticanje jezika je fiksni sastavni dio zadataka u ustanovama za zbrinjavanje djece (Okvirni plan obrazovanja). Time se osigurava da se djeca u njihovom usvajanju jednog, dvaju, ili više jezika uspješno prate i podupiru (vidi također: Roditelji). Djeca u toj dobi donose sa sobom optimalne pretpostavke za usvajanje, razvijanje  i perfekcioniranje jezika.

Ciljano, individualno poticanje

Ona djeca koja još nisu imala dostatne  mogućnosti da u dovoljnoj mjeri usvoje njemački jezik, podupiru se u ustanovama za zbrinjavanje djece putem ciljane, individualne potpore u njihovom jezičnom razvitku. Da bi se spoznalo da li je nekom djetetu potrebna posebna potpora, posebno obrazovani pedagozi promatraju jednim postupkom opažanja svu djecu najkasnije 15 mjeseci prije polaska u školu (vidi specifične pokrajinske provedbe) i utvrđuju jezične kompetencije. Taj rezultat se koristi  kao osnova za izvođenje individualno prilagođenih mjera potpore, u skladu sa tim dječjim uzrastom.

Početak s njemačkim jezikom kao obrazovnim jezikom

Pored stvaranja jezičnih komunikacijskih kompetencija je specijalni cilj poticanja i potpomaganje u sticanju jezičnih struktura, dostatnog vokabulara i sposobnosti pričanja u skladu sa uzrastom. Savezne pokrajine su u vezi s tim razvile individualne modele poticanja jezika. [ Menüpunkt BUNDESLÄNDERINFOS]

Kontinuirano praćenje procesa usvajanja jezika

Učenje jezika uopće, te usvajanje njemačkog jezika kao posebnost, predstavljaju jedan kontinuirani proces sa vlastitim zakonitostima. S tim su usklađene poticajne intervencije. Sa dječjim vrtićem ne prestaje usvajanje niti prvog jezika, niti  njemačkog kao drugog (trećeg) jezika. Naprotiv, ono se kontinuirano nastavlja  postepeno u školi. O značaju kontinuiteta jezičnog praćenja djeteta na prijelazu iz dječjeg vrtića u osnovnu školu intenzivno se vodi računa putem

aktuelnih mjera i projekata