Bild: Home

Dobrodošli na Dobrodošli na stranicu: sprich-mit-mir.at (razgovaraj sa mnom)!

Sva djeca u Austriji imaju pravo na takve uslove za polazak u školu, koji će biti fer i jednaki za sve. Meni je lično veoma stalo do toga, da se ostvare pretpostavke za to.

Sa početkom školskog doba predstavlja jezik jednu važnu ključnu kompetenciju. Ona djeca, koja se pri polasku u školu već mogu dobro izražavati na njemačkom jeziku i koja raspolažu vokabularom u skladu sa svojom životnom dobi, imaju na samom startu bez sumnje jednu veliku prednost. Jezička zaostalost se u toku školovanja uglavnom vrlo teško dade nadoknaditi, pa predstavlja djeci probleme ne samo u nastavi njemačkog jezika, već također i u ostalim predmetima. Međutim, te prepreke se mogu izbjeći ranim jezičkim poticanjem!

Dječji vrtić nudi za djecu primjereni način zbrinjavanja i praćenja u jednoj veoma važnoj fazi života. Međutim, on je također i jedna obrazovna ustanova: Mi moramo početi rano i sveobuhvatno sa ciljanim podupiranjem, kako bismo našoj djeci omogućili dobar start u školi.  Pedagoške mjere se poduzimaju u skladu sa novo razvijenim „Nastavnim planom za dječje vrtiće“ za čitavu Austriju, te u skladu sa jednim specijalnim „Nastavnim planom za poticanje jezika u dječjim vrtićima“, izrađenim po nalogu Ministarstva prosvjete.

Pogotovo u zadnjoj godini prije polaska u školu treba da se dadu pojačani podražaji i impulsi za jezički razvoj i socijalno učenje. Ja sam se kao ministrica prosvjete zauzela za to da se udeseterostruče sredstva za rano poticanje jezika - sa 500.000,- na 5 milijuna eura. To je jedna direktna investicija u budućnost naše djece.

Sva djeca trebaju imati mogućnost da pohađaju dječji vrtić, najmanje jednu godinu prije polaska u školu. Zbog toga je u jednom sporazumu između saveznih organa i pokrajina zaključeno, da sa početkom školske godine 2009./2010. treba poludnevno pohađanje dječjeg vrtića u posljednjoj godini prije polaska u školu za roditelje da bude besplatno. Da bi se to osiguralo, sudjeluje savez u time nastalim dodatnim troškovima za pokrajine i općine sa 70 milijuna € po školskoj godini. Djeca koja do 31.8. napune petu godinu života, pohađat će ubuduće dječji vrtić od septembra do juna, izuzimajući školske praznike.